X

Politika zasebnosti

POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV NA SPLETNI STRANI MEDIJSKA IN INFORMACIJSKA PISMENOST

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija), ki je vzpostavila spletno stran Medijska in informacijska pismenost (v nadaljevanju: portal Mipi) za promocijo medijske in informacijske pismenosti, se zaveda odgovornosti ravnanja z osebnimi podatki[1], zato vse osebne podatke obdeluje v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter drugo zakonodajo, ki daje agenciji pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov.

Namen politike varstva osebnih podatkov je seznanitev posameznika z informacijami o tem na kakšen način in katere osebne podatke, ki jih agencija preko portala Mipi prejme od posameznika na osnovi pravnih podlag, opisanih v nadaljevanju, agencija, kot upravljavec, obdeluje ter o pravicah posameznikov glede obdelave teh osebnih podatkov.

Agencija se zavezuje, da bo zbrane osebne podatke obdelovala v skladu z veljavnimi predpisi in teh podatkov ne bo posredovala tretjim osebam, razen v primerih, ko ima za posredovanje zakonsko ali drugo ustrezno pravno podlago.

Pojmi, ki jih agencija uporablja v tej politiki, so obrazloženi v Splošni uredbi o varstvu podatkov.

 

Upravljavec osebnih podatkov

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije

Naslov: Stegne 7, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 583 63 00

Elektronska pošta: info.box@akos-rs.si.

 

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (DPO)

Nadzor nad pravilno obdelavo vaših osebnih podatkov izvaja pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov. Za vsa dodatna pojasnila v zvezi z varstvom osebnih podatkov in za pomoč pri uveljavljanju vaših pravic vam je pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov na razpolago na elektronskem naslovu dpo@akos-rs.si.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Agencija zbira in obdeluje vaše osebne podatke na naslednjih pravnih podlagah:

 • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov (6(a). člen Splošne uredbe o varstvu podatkov);
 • obdelava je potrebna za opravljanje nalog v javnem interesu ali pri izvajanju javnih pooblastil (6(e). člen Splošne uredbe o varstvu podatkov).

Obdelava na podlagi privolitve posameznika:

Agencija izjemoma na podlagi predhodne privolitve (soglasja) posameznikov, zbira in obdeluje osebne podatke, in sicer naslov elektronske pošte za pošiljanje e-novic portala Mipi – za pošiljanje e-novic portala Mipi mora posameznik posredovati naslov elektronske pošte na katerega želi prejemati e-novice portala Mipi.

 

Od prejemanja e-novic se posameznik lahko odjavi kadarkoli in brez kakršnihkoli stroškov, in sicer s klikom na odjavno povezavo v vsakem prejetem elektronskem sporočilu ali s pisnim sporočilom posredovanim na naslov upravljavca oziroma na elektronski naslov info.box@akos-rs.si. Odjava od prejemanja e-novic in s tem preklic privolitve posameznika ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

 

Opravljanje nalog v javnem interesu ali pri izvajanju javnih pooblastil:

Agencija za izvrševanje z zakoni[2] in podzakonskimi akti[3] določenih nalog in pristojnosti zbira in obdeluje osebne podatke posameznikov, ki so potrebni za izpolnitev zakonskih obveznosti.

 

Vrste osebnih podatkov, ki se vodijo

Kdaj

Osebni podatek

Namen obdelave

Pravna podlaga za obdelavo

Rok hrambe

Ob vsakem obisku spletne strani agencije

IP naslov

Za namen varnosti spletne strani in za preprečevanje nezakonitih aktivnosti na njej (denimo vdorov, phishinga, ipd.).

Obdelava je nujna za izvajanje nalog upravljavca (člen 6(e) Splošne uredbe).

Do konca seje (splošno pravilo) oziroma trajno (za primere poskusa zlorab).

 

Ob prijavi na e-novice

IP naslov

Za namen varnosti spletne strani in za preprečevanje nezakonitih aktivnosti na njej (denimo vdorov, phishinga, ipd.).

Obdelava je nujna za izvajanje nalog upravljavca (člen 6(e) Splošne uredbe).

Do konca seje (splošno pravilo) oziroma trajno (za primere poskusa zlorab).

Naslov elektronske pošte

Izključno za namene obveščanja o novicah portala Mipi.

Obdelava na podlagi posameznikove veljavne privolitve (člen 6(a) Splošne uredbe).

Do preklica privolitve oziroma do ugovora.

Od prejemanja e-novic se lahko posameznik kadarkoli odjavi preko povezave, ki jo prejme v vsakem elektronskem sporočilu ali s pisnim sporočilom.

 

Rok hrambe osebnih podatkov

Agencija hrani osebne podatke posameznika le toliko časa, dokler je to potrebno za uresničitev namena, zaradi katerega so bili osebni podatki zbrani in obdelovani. Rok hrambe osebnih podatkov je odvisen tudi od vrste postopka in pravnih podlag, ki urejajo poslovanje in hrambo dokumentarnega ter arhivskega gradiva.

 

Osebni podatki, ki jih agencija obdeluje na podlagi posameznikove privolitve, se shranjujejo do preklica privolitve ali do zahteve za izbris podatkov, v kolikor rok hrambe ni odvisen od vrste postopka in pravnih podlag, ki urejajo poslovanje in hrambo dokumentarnega in arhivskega gradiva. Po prejemu preklica privolitve ali zahteve za izbris podatkov se podatki izbrišejo najkasneje v 15-ih dneh. Agencija lahko te podatke izbriše tudi pred preklicem, kadar je bil dosežen namen obdelave osebnih podatkov ali če tako določa zakon.

 

Agencija lahko izjemoma zavrne zahtevo za izbris podatkov iz razlogov, kot jih določa tretji odstavek 17. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov, in sicer, če je obdelava podatkov potrebna:

 1. za uresničevanje pravice do svobode izražanja in obveščanja,
 2. za izpolnjevanje pravne obveznosti obdelave ali za izvajanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, ki je bila dodeljena upravljavcu,
 3. iz razlogov javnega interesa na področju javnega zdravja,
 4. za namene arhiviranja v javnem interesu, znanstveno- ali zgodovinskoraziskovalne namene ali statistične namene ali
 5. za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Po preteku obdobja hrambe agencija osebne podatke učinkovito in trajno izbriše ali anonimizira, tako da jih ni več mogoče povezati z določenim posameznikom.

 

Kategorije uporabnikov

Osebni podatki, ki se obdelujejo ob vsakem obisku spletne strani Mipi, se posredujejo pogodbenemu obdelovalcu, ki za agencijo vzdržuje spletno stran. Pogodbeni obdelovalec osebne podatke obdeluje izključno v imenu upravljavca, po navodilih in pod nadzorom upravljavca.

Prenos osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

Pravice posameznikov glede obdelave osebnih podatkov

V skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov ima vsak posameznik sledeče pravice iz varstva osebnih podatkov:

 1. Dostopati do osebnih podatkov:

Vsak posameznik ima pravico od upravljavca zahtevati informacije, ali se v zvezi z njim obdelujejo njegovi osebni podatki, in kadar je tako, kateri osebni podatki, na kakšni podlagi ter zakaj jih agencija uporablja. Posameznik, čigar upravljavec obdeluje osebne podatke, ima dostop do svojih osebnih podatkov (kar mu omogoča da prejme kopijo osebnih podatkov, ki jih ima agencija o njem).

 1. Popravek osebnih podatkov:

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Prav tako ima posameznik ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

 1. Izbris osebnih podatkov:

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, upravljavec pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, kadar velja eden od naslednjih razlogov:

 1. osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
 2. posameznik prekliče privolitev in za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;
 3. osebni podatki so bili obdelani nezakonito;
 4. če tako določa zakon.
 1. Omejitev obdelave osebnih podatkov:

Posameznik lahko od upravljavca zahteva omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, kadar velja eden od naslednjih primerov:

 1. posameznik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;
 2. obdelava je nezakonita in posameznik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe;
 3. upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
 4. posameznik je vložil ugovor v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov.
 1. Prenosljivost osebnih podatkov:

Za osebne podatke, ki jih upravljavec obdeluje na podlagi privolitve posameznika, ima posameznik pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posedoval upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu.

 1. Preklic privolitve:

Vsak posameznik lahko svojo privolitev oziroma soglasje, ki ga je podal za zbiranje, obdelavo in prenos svojih osebnih podatkov za določen namen, kadarkoli prekliče, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. Preklic privolitve se lahko poda pisno po pošti na naslov upravljavca oziroma na elektronski naslov info.box@akos-rs.si. Po prejemu obvestila posameznika o preklicu privolitve oziroma soglasja obdelave njegovih osebnih podatkov, bo upravljavec nemudoma prenehal obdelovati podatke za namene, ki so bili prvotno dani, razen, če za obdelavo že obstaja druga pravna podlaga, ki ne omogoča izbrisa na zahtevo posameznika.

 

Postopek uveljavljanja pravic

Če želi posameznik uveljavljati katerokoli od zgoraj navedenih pravic, lahko pošlje pisni zahtevek po pošti na naslov upravljavca oziroma na elektronski naslov info.box@akos-rs.si.

Upravljavec bo posamezniku brez nepotrebnega odlašanja oziroma najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve, zagotovil kopijo osebnih podatkov, ki se obdelujejo oziroma odgovoril na posameznikovo zahtevo. 

Dostop do posameznikovih osebnih podatkov in uveljavljanje pravic je za posameznika brezplačno.

Če posameznik poda zahtevo po elektronski poti in če ne zahteva drugače, mu bo upravljavec osebne podatke zagotovil v elektronski obliki.

Če bi posameznik zahteval dodatne kopije, lahko upravljavec zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju administrativnih stroškov.

V kolikor bi bile zahteve posameznika očitno neutemeljene ali pretirane (npr. se ponavljajo), lahko upravljavec posamezniku zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju administrativnih stroškov ali zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo posameznika.

V primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko upravljavec za potrebe zanesljive identifikacije od posameznika zahteva dodatne podatke. V kolikor upravljavec ne more posameznika zanesljivo identificirati, lahko zavrne posameznikovo zahtevo za uveljavljanje pravic.

Posameznik, ki bi želel uveljavljati zgoraj navedene pravice, se lahko kadarkoli za pomoč obrne na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov na elektronski naslov dpo@akos-rs.si. Pooblaščeni osebi za varstvo podatkov lahko vsak kadarkoli anonimno sporoči tudi morebitne nezakonitosti s področja varstva osebnih podatkov.

 

Možnost pritožbe

Zoper ravnanje upravljavca v zvezi z varstvom osebnih podatkov je mogoča pritožba oziroma prijava pri Informacijskem pooblaščencu RS.

Informacija o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev

Agencija se ne poslužuje avtomatiziranega sprejemanja odločitev.

Objava sprememb

Vsaka sprememba Politike varstva osebnih podatkov spletne strani Medijska in informacijska pismenost bo objavljena na spletni strani. Z uporabo spletne strani posameznik potrjuje, da sprejema in soglaša s celotno vsebino te politike varstva osebnih podatkov.

O piškotkih in njihovi uporabi na naši spletni strani

Kaj so piškotki?

Spletna stran Medijska in informacijska pismenost deluje s pomočjo ti. piškotkov. Piškotek je datoteka, ki shrani nastavitve spletnih strani. Spletna mesta piškotke shranijo v naprave uporabnikov, s katerimi dostopajo do interneta z namenom prepoznavanja posameznih naprav in nastavitev, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Piškotki omogočajo spletnim stranem prepoznavanje, če je uporabnik že obiskal to spletno mesto in pri naprednih aplikacijah se lahko z njihovo pomočjo ustrezno prilagodijo posamezne nastavitve. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik - ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči.

 

Kaj so spletni piškotki?

Piškotki so temeljnega pomena za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev; najpogostejše funkcije e-poslovanja ne bi bile mogoče brez piškotkov. Interakcija med spletnim uporabnikom in spletno stranjo je s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletna stran zapomni posameznikove preference in izkušnje, brskanje po spletnih straneh pa je s tem bolj učinkovito in prijetno.

Razlogov za uporabo piškotkov je več. Uporabljajo se za shranjevanje podatkov o stanju posamezne spletne strani (podrobnosti o prilagoditvah posamezne spletne strani), pomagajo pri izvajanju spletnih storitev (npr. spletne trgovine), pomagajo pri zbiranju statistik o uporabnikih in obiskanosti spletnega mesta, o navadah spletnega uporabnika, itd. S pomočjo piškotkov lahko torej ocenimo učinkovitost zasnove našega spletnega mesta.

 

Seznam piškotkov na spletni strani agencije

Piškotek

Namen piškotka

Trajanje

Upravljalec

Tip

EuCookieLaw

Shrani uporabnikove preference

1 leto

AKOS

Nujni

RequestVerificationToken

Funkcionalni piškotek

Za čas seje

Google

Opcijski - analitični

.ASPXANONYMOUS

Funkcionalni piškotek

3 mesece

Google

Opcijski - analitični

language

Hrani podatek o uporabnikovih nastavitvah

1 leto

AKOS

Opcijski - analitični

 

Piškotki, ki jih uporabljamo na naši spletni strani, ne zbirajo vaših osebnih podatkov, s katerimi bi vas bilo mogoče osebno prepoznati in ne morejo poškodovati vašega računalnika, tablice ali mobilnega telefona. Piškotki omogočajo delovanje našega spletnega mesta in nam pomagajo razumeti, katere informacije so najkoristnejše za obiskovalce.

 

Priglasitev

Z uporabo tega spletnega mesta se strinjate, da to spletno mesto nastavi piškotke na vašem računalniku ali mobilni napravi.

Upravljanje in brisanje piškotkov

Če želite spremeniti način uporabe piškotkov v brskalniku, vključno z blokiranjem ali izbrisom, lahko to storite z ustrezno spremembo nastavitev brskalnika. Za upravljanje piškotkov vam večina brskalnikov omogoča, da sprejmete ali zavrnete vse piškotke, sprejmete samo določeno vrsto piškotkov ali pa vas opozori, da stran želi shraniti piškotek. Piškotke, ki jih je brskalnik shranil, lahko tudi enostavno izbrišete. Če spremenite ali izbrišete brskalnikovo datoteko s piškotki, spremenite ali nagradite vaš brskalnik ali napravo, boste morda morali ponovno onemogočiti piškotke. Postopek za upravljanje in brisanje piškotkov se razlikuje od brskalnika do brskalnika. Če pri tem potrebujete pomoč, lahko pogledate v brskalnikovi pomoči uporabnikom.

 

[1] Osebni podatek pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom (v nadaljnjem besedilu: posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki); določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.